Tento Reklamačný poriadok je platný od 15.11.2020 a ruší sa ním platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.


 

I. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Dokladom o záruke pre kupujúceho je nákupný doklad – faktúra, ktorú predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

II. Dĺžka záruky

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. prepravcom.

Predávajúci ručí za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe a ktoré kupujúci včas reklamuje. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

III. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balíka, jeho poškodenie) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné záznam o poškodení spísať s prepravcom.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci obratom oznámi e-mailom na adresu: eshop@slovenkabb.sk a spísaný zápis o škode s prepravcom zašle faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu:

SLOVENKA - Silver, s.r.o.
eshop
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

spolu s faktúrou a popisom dôvodu reklamácie, prípadne aj s návrhom na spôsob jej riešenia v prípúadne uznania reklamácie (napr. oprava, vrátenie úhrady, náhradný tovar).

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho časti nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Nároky z vád je možné riešiť: a) odstránením vád opravou b) náhradným tovarom c) primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru (neskôr už nie je možné predmetnú vadu reklamovať) d) odstúpením od zmluvy (vystavenie dobropisu a vrátenie úhrady vč. prepravných nákladov)

Poštovné za doručenie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie tieto náklady predávajúci vráti kupujúcemu pri vybavení reklamácie na základe zaslaného dokladu k preprave.

Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

O priebehu reklamačného procesu a o vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Na stiahnutie: Reklamačný formulár