Kategórie
Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.slovenkabb.sk/eshop a definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (resp. spotrebiteľa)

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

SLOVENKA-Silver, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 36 732 524
IČ DPH: SK2022317484
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka: 12601/S.

Kontaktné údaje (po-št 7,30 – 15,30, pi 7,30 – 15,00) 
Telefón: +421 911 786 992
Email: eshop@slovenkabb.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

Kupujúcim je konečný spotrebiteľ, ktorý vstúpil do obchodného vzťahu so spoločnosťou SLOVENKA -Silver, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný emailový kontakt. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody obidvoch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí

Objednávka tovaru musí obsahovať:

  • identifikáciu predávajúceho
  • identifikáciu kupujúceho (odberateľ a fakturačná adresa) – meno , priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto, PSČ, emailová adresa a telefónne číslo, v prípade registrovaného zákazníka údaje vyplní systém eshopu automaticky
  • doručovacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy) - meno , priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto, PSČ, emailová adresa a telefónne číslo
  • vybraté produkty s názvom, počtom kusov, farbou, cenou vč. DPH (vyplní systém eshopu automaticky na základe výberu zákazníka)
  • vybratý spôsob platby
  • vybratý spôsob dopravy

Po odoslaní záväznej objednávky dostane kupujúci jej automatické potvrdenie na emailovú adresu, ktorú zadal v objednávke. Na základe objednávky zaevidovanej automaticky v systéme eshopu vykoná predávajúci jej overenie. V prípade nedostupnosti niektorého z objednaných produktov bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním postup na storne produktu alebo mu bude ponúknutý iný, podobný produkt. Zmena objednávky je platná len na základe súhlasu obidvoch strán a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Kupujúci môže objednávku stornovať až do oznámenia o jej odoslaní.

II. Ceny

Ceny výrobkov sú uvedené v EUR s DPH a sú vždy aktuálne platné. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

III. Dodacia lehota

Objednávky uzatvárame každý deň a tovar je obvykle expedovaný do 5 pracovných dní. V prípade zmeny dodacej lehoty alebo technických problémov je o tomto kupujúci informovaný vopred na oznamom na úvodnej stránke eshopu a tiež bannerom na každej podstránke.

IV. Platobné podmienky

a) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)
b) platba vopred bankovým prevodom
c) platba cez internetové rozhranie banky (TatraPay v prípade ak má zákazník bankový účet v TATRABANKE) alebo platobnou kartou on-line

V. Dodacie podmienky

a) zasielanie Slovenskou poštou v rámci SR
b) zaslanie kuriérom - firma Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO 31329217) pre SR a IN TIME, s.r.o. (IČO 31342621) pre ČR a ostatné krajiny

Cenník prepravy

VI. Nákup bez rizika – odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) Vám garantujeme právo vrátenia dodaného tovaru do 14 dní po dodaní zásielky (lehota začína plynutí prebratím zásielky na pošte, resp. od kuriéra). V prípade, že dodaný tovar zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu nebude vyhovovať, zákazník ho pošle späť na adresu:

SLOVENKA - Silver, s.r.o.
eshop
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Do balíka je potrebné vložiť kópiu faktúry spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy a úhradu za tovar predávajúci vráti späť najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy zákazníkom alebo odo dňa doručenia vráteného tovaru. Úhrada bude zaslaná zloženkou alebo na účet zákazníka (podľa požiadavky zákazníka uvedenej vo formulári o odstúpení od zmluvy. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, ak zákazník vracia len časť zásielky a kupujúci znáša aj náklady spojené s vrátením zásielky.

Právo vrátenia tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a nepoužívaný tovar, pričom sa za jeho použitie považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku (v takom prípade bude výrobok vrátený späť a teda nedôjde k uplatneniu práva na “Nákup bez rizika”). Ak kupujúci vracia späť súpravu, resp. tovar pozostávajúci z viacerých kusov (napr. pyžamo) je potrebné ho zaslať kompletne.

Kupujúci je povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar kupujúci nemôže poslať na dobierku. V prípade, že kupujúci objednáva nový tovar, tento bude zaslaný ako novo objednaný tovar a bude zaslaný kupujúcemu na dobierku ako nová objednávka (týka sa aj výmeny tovaru v prípade výmeny veľkostí).

VII. Garancia - záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V zmysle zákona č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

V prípade reklamácie zašle kupujúci tovar na adresu:

SLOVENKA - Silver, s.r.o.
eshop
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

spolu s faktúrou a uvedením dôvodu reklamácie. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. V prípade uznania reklamácie budú všetky reklamované chyby, nedostatky a chyby odstránené bezplatne do 30 dní alebo ak odstránenie chyby nebude možné, má kupujúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (a teda vrátenie peňazí).

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Poštovné za doručenie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie tieto náklady predávajúci vráti kupujúcemu pri vybavení reklamácie na základe zaslaného dokladu k preprave.

O priebehu reklamačného procesu a o vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

VIII. Ochrana osobných údajov

Spôsob a podmienky spracovávania osobných údajov kupujúcich, ku ktorým dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, informácie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby, ako aj návštevníkov webstránky sú špecifikované v Zásadách ochrany osobných údajov tu

IX. Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (ARS). On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) a týka sa sporov nad 20 EUR. Rovnako môžu byť uplatňované aj naše nároky voči Vám.

Podmienky alternatívneho riešenia sporov (tzv. „mimosúdneho“) upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. a viac informácií nájdete na stránke Ministerstvo hospodárstva SR.

Sťažnosť môže spotrebiteľ podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK alebo cez inú platformu požiadať slovenskú inštitúciu, ktorá bude spor riešiť. Na Slovensku je takou inštitúciou SOI – Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný poskytovateľ ARS služieb, ktorý má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname tu alebo tu).

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

X. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj v eshope, platia od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@slovenkabb.sk

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Newsletter

Zapojte sa do nášho newslettra a dostávajte informácie o novinkách a akciách

Poslať