Vážení zákazníci, 

maloobchodná sieť predajní SLOVENKA pripravila od 1. októbra 2016 vo svojich kamenných obchodoch, s výnimkou predajní SILVER KIDS, SILVER HOME a ambulantného predaja, pre všetkých verných zákazníkov možnosť nakupovať výhodne prostredníctvom Vernostného programu. Od augusta 2021 majú možnosť využívať výhody vernostného prgramu aj zákazníci internetového obchodu.                                                                                                                         

Po splnení podmienok pre vstup do nášho Vernostného programu a vyplnení povinných údajov v Registračnom formulári v jednej z našich predajní dostanete vernostnú kartu, na ktorej budete kumulovať svoje nákupy a ktorá Vás bude oprávňovať k nákupom tovaru so zľavami. Vydanú vernostnú kartu môžete využívať po registrácii aj v našom internetovom obchode.  

Výnimkou pre vstup do Vernostného programu sú obdobia, kedy prebiehajú celomesačné zľavové akcie. V tomto období nie je možné vydávanie nových vernostných kariet.   
 

Všeobecné pravidlá Vernostného programu SLOVENKA 

Všetky ďalej uvedené podmienky a výhody sa vzťahujú iba k podnikovým maloobchodným predajniam SLOVENKA, spoločnosti SLOVENKA – Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka 12601/S.   

Členom vernostného programu a držiteľom karty sa môže stať len fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do Vernostného programu SLOVENKA a súhlasí so všetkými pravidlami programu. Zákazník sa stáva členom Vernostného programu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadruje podpisom v Registračnom formulári alebo požiadaním o vstup do programu priamo pri objednávaní v internetovom obchode. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta. Členstvo je bezplatné. 

Členom Vernostného programu sa nemôžu stať zamestnanci spoločnosti SLOVENKA-Silver, s.r.o. a právnické osoby.


Vznik členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA

Členom vernostného programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v sieti kamenných podnikových predajní SLOVENKA na Slovensku alebo v internetovom obchode uskutoční jednorazový počiatočný nákup v minimálnej hodnote 100 EUR. Podmienkou pre vstup do programu je v prípade kamenných predajní tiež vyplnenie Registračného formulára priamo v predajni, minimálne v rozsahu povinných údajov (označených hviezdičkou*) a podpisom s uvedením dátumu. 

Zákazník na splnenie účelu jeho účasti vo Vernostnom programe vyplní minimálne nasledovné osobné údaje (označené hviezdičkou*): meno, priezvisko, úplná adresa a dátum narodenia a registračný formulár podpíše spolu s uvedením dátumu registrácie. V prípade, že zákazník v registračnom formulári povinné údaje nevyplní, resp. formulár nepodpíše a bude mu aj napriek tomu v predajni po odovzdaní neúplne vyplneného formulára vydaná vernostná karta, táto bude zablokovaná bez náhrady za nazbierané body, registračný formulár nebude zaevidovaný v systému Vernostného programu a bude skartovaný. Zákazník je povinný zablokovanú kartu vrátiť v ktorejkoľvek predajni SLOVENKA prípadne vyplniť nový registračný formulár. Pre vstup do Programu bude potrebné vyplniť a podať novú prihlášku/registračný formulár.

Ak u zákazníka/člena Vernostného programu nastane zmena v jeho osobných údajoch alebo bude chcieť svoje údaje doplniť aj o nepovinné údaje, môže tak urobiť elektronicky emailom na info@slovenkabb.sk, písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na ktorejkoľvek predajni opätovným vyplnením Registračného formulára.

Po vyplnení Registračného formulára získa zákazník priamo na mieste vernostnú kartu SLOVENKA, na ktorú sú mu kumulované všetky ďalšie nákupy pre získanie výhod v sieti kamenných podnikových predajní SLOVENKA. V prípade požiadania o vstup do programu v internetovom obchode, bude zákazníkovi karta zaslaná poštou na adresu zadanú pri objednávaní tovaru. Zľava bude poskytovaná pri nových objednávkach automaticky, avšak predtým sa musí zákazník zaregistrovať v eshope a v profile zadať EAN číslo karty (uvedené pod čiarovým kódom). 

Členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. 

Spoločnosť SLOVENKA - Silver, s.r.o. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu SLOVENKA alebo ich časť, poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

Napriek tomu, že Vernostný program SLOVENKA má dlhodobý charakter, spoločnosť SLOVENKA - Silver, s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. 

Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne Vernostné  karty SLOVENKA a nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body. 


Vernostná karta SLOVENKA 

Bez predloženia karty pri ďalších nákupoch nie je možné zľavu poskytnúť a body nie je možné načítať dodatočne. Pre využívanie vernostnej karty v internetovom obchode je potrebné do vytvoreného profilu (zákazník musí byť zaregistrovaný v eshope) uviesť číslo karty z jej zadnej strany (celé číslo čiarového kódu).

V prípade straty karty a vydania novej karty je stav zákazníkovho konta z pôvodnej karty prevedený na novo vydanú kartu bez zmeny výšky poskytovanej zľavy.

V prípade zničenia, straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej karty prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@slovenkabb.sk. 

Nová vernostná karta bude zaslaná čo možno najskôr na adresu držiteľa alebo na vybratú predajňu. 

Ak zákazník nebude mať záujem o vydanie novej karty, jeho členstvo vo Vernostnom programe bude ukončené, karta bude zablokovaná bez nároku na výhody z nazbieraných bodov a všetky osobné údaje zákazníka budú vymazané.

Kartu nie je možné uplatniť pri nákupe darčekových poukážok a ani pri platbe darčekovými poukážkami. 

Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú Všeobecné obchodné podmienky. 

Vernostná karta stratí platnosť v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas udelený v registračnom formulári Vernostného programu SLOVENKA, čím zároveň aj zaniká jeho členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA. V takomto prípade nebude držiteľovi karty poskytnutá žiadna náhrada.


Benefity Vernostného programu SLOVENKA 

Po splnení podmienok pre získanie členstva vo vernostnom programe sú zákazníkovi pripisované na jeho účet všetky nákupy v ktorejkoľvek predajni zo siete kamenných podnikových predajní SLOVENKA alebo v internetovom obchode.

Zákazník automaticky získava zľavy z každého trvalo uskutočneného nákupu pri dosiahnutí ich celkovej hodnoty v súlade s nižšie uvedenými podmienkami:    

     I.     Základné členstvo                     100 – 400               5%

     II.    Strieborné členstvo                   401 - 700                7%

     III.   Zlaté členstvo                             od 701                   10%
 

Výška zliav poskytovaných členom Vernostného programu môže byť kedykoľvek zmenená. O takejto zmene budú členovia informovaní priamo v predajni alebo na našej webovej stránke www.slovenkabb.sk

Členstvo vo Vernostnom programe nezaväzuje zákazníka k žiadnym nákupom ani k návštevám predajní.

Aktuálna suma nákupov a výška prislúchajúcej zľavy budú uvedené od druhého nákupu na doklade z pokladne, zároveň si tieto údaje budú môcť zákazníci overiť v každej firemnej predajni (po predložení karty) alebo emailom na info@slovenkabb.sk

V prípade otázok má člen vernostného programu k dispozícii emailovú adresu info@slovenkabb.sk alebo korešpondenčnú adresu SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.

Na využívanie niektorých vyššie uvedených výhod môže byť nevyhnutné poskytnutie aj nepovinných údajov v registračnom formulári.

Vernostná karta stratí platnosť v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas udelený v registračnom formulári Vernostného programu SLOVENKA, čím zároveň aj zaniká jeho členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA. V takomto prípade nebude držiteľovi karty poskytnutá žiadna náhrada.


Výhody členstva v programe:

• uplatňovanie celkovej zľavy z nákupu z tovaru, ktorý nie je v akcii alebo v zľave;

• informácie o akciách, novinkách a aktivitách pre členov vernostného programu e-mailom, poštou alebo sms;

• príležitostné bonusy pre členov programu.  

Na využívanie niektorých vyššie uvedených výhod môže byť nevyhnutné poskytnutie aj nepovinných údajov v registračnom formulári.

Vernostná karta stratí platnosť v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas udelený v registračnom formulári Vernostného programu SLOVENKA, čím zároveň aj zaniká jeho členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA. V takomto prípade nebude držiteľovi karty poskytnutá žiadna náhrada ani poskytované výhody z členstva, karta bude zablokovaná a údaje člena vymazané.


Ukončenie a zánik členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA 

Člen vernostného programu môže členstvo kedykoľvek zrušiť na základe písomnej žiadosti elektronicky emailom na info@slovenkabb.sk, písomne poštou na adresu prevádzkovateľa odvolaním svojho súhlasu so spracovávaním osobných údajov, ktoré uviedol v Registračnom formulári alebo priamo v predajni vyplnením formulára Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov udeleným v Registračnom formulári. Ukončením členstva sú zároveň zrušené všetky výhody člena vernostného programu. Rovnako zanikne aj platnosť vernostnej karty SLOVENKA. 


Zásady ochrany osobných údajov pre Vernostný program SLOVENKA

Za účelom poskytovania výhod, vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA je nevyhnutné spracovávanie osobných údajov členov Vernostného programu a to spôsobom, v rozsahu, na účely a počas doby spracúvania určených v týchto Všeobecných podmienkach a Zásadách v súlade s Nariadení GDPR 2016/697 z 27. apríla 2016 a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s Vernostným programom SLOVENKA 

Prevádzkovateľ – spoločnosť SLOVENKA-Silver s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka 12601/S,   

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby),
Zákon č. 18/2018 – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zodpovedná osoba – osoba, ktorú určila spoločnosť SLOVENKA ako zodpovednú osobu v zmysle GDPR a ktorú môžu Dotknuté osoby a Úrad pre ochranu osobných údajov kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť SLOVENKA-Silver, s.r.o.,  ktorá vo svojom mene prevádzkuje Vernostný program SLOVENKA a určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov členov Vernostného programu a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov. 


Sprostredkovatelia a tretie strany 

SLOVENKA-Silver pre účely plnenia Vernostného programu využíva služby sprostredkovateľov a tretích strán, ktoré poskytujú technickú a inú podporu na základe zmlúv.

Takými subjektami sú spoločnosti AN systems, s.r.o. – poskytovateľ IT služieb (správa úložiska dát-servera s osobnými údajmi z Registračných formulárov a nákupným správaním príslušným k jednotlivým kartám) na základe zmluvy a Slovak Parcel Service s.r.o. – kuriérske služby na základe servisnej zmluvy. 


Prenos údajov do tretích krajín

Osobné údaje členov Vernostného programu SLOVENKA nie sú poskytované do tretích krajín. 


Spracovávané údaje dotknutých osôb 

Na základe súhlasu členov Vernostného programu SLOVENKA-Silver, s.r.o ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

a) osobné údaje, ktoré člen Vernostného programu uviedol v Registračnom formulári ako povinné (bez ich poskytnutia nie je možný vstup do Vernostného programu) – meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa. Účelom spracovávania je identifikácia člena Vernostného programu a overenie vekovej hranice. 

b) osobné údaje, ktoré člen Vernostného programu uviedol v Registračnom formulári ako nepovinné (nie sú podmienkou pre vstup do Vernostného programu, tieto umožňujú poskytovať členom benefity) - titul,  e-mail a telefónne číslo. Účelom je oslovenie člena Vernostného programu, adresnejšie ponuky, komunikácia vo vzťahu k jeho účasti vo Vernostnom programe a zasielanie ponúk, pokiaľ k tomu zákazník udelil dobrovoľný súhlas v Registračnom formulári, potvrdený podpisom. 

3) údaje, ktoré sú získavané automaticky zaznamenávaním nákupného správania pri používaní konkrétnej vernostnej karty – údaje o nakúpenom sortimente v jednotlivých predajniach a čas nákupov priradené ku konkrétnej vernostnej karte. Údaje sú používané výhradne na interné obchodné účely prevádzkovateľa.

Osobné údaje členov Vernostného programu, ktoré poskytli v Registračnom formulári spracovávame na účely plnenia našich povinností voči zákazníkom/členom programu, v rámci ktorého môžu zákazníci získavať zľavy pri jednotlivých nákupoch.

Osobné údaje, ktoré členovia Vernostného programu v Registračnom formulári ako nepovinné budú využívané na komunikáciu so zákazníkom alebo na marketingové účely. Zasielanie informácií v rámci marketingových aktivít sú členom programu zasielané len na základe dobrovoľného písomného súhlasu, ktorý zákazník vyjadril podpisom v Registračnom formulári.

Všetky vyššie uvedené osobné údaje spracovávame na základe slobodného a dobrovoľného súhlasu zákazníka, ktorý prejavil záujem o členstvo vo Vernostnom programe a svoj súhlas potvrdil podpisom v Registračnom formulári.   

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže člen Vernostného programu SLOVENKA kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ člen Vernostného programu odvolá svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov označených v Registračnom formulári ako povinných na účely plnenia účelu programu, jeho členstvo vo Vernostnom programe končí. nakoľko spracovávanie údajov je nevyhnutné pre fungovanie Vernostného programu.


Odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov pre marketingové účely neznamená ukončenie členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA, člen však nebude dostávať informačné emaily s marketingovým obsahom, prípadne inými ponukami.


Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov môže člen Vernostného programu kedykoľvek a to:

a)    písomne poštou na adresu prevádzkovateľa – SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14,

       97405 Banská Bystrica,

b)    elektronicky emailom na info@slovenkabb.sk

c)     vyplnením formulára Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov v ktorejkoľvek predajni

Osobné údaje člena Vernostného programu získané v súvislosti s programom spracovávame len po dobu trvania jeho členstva. Ukončením členstva v Programe ukončíme spracúvanie osobných údajov člena.

SLOVENKA-Silver, s.r.o. ako prevádzkovateľ môže po ukončení členstva vo Vernostnom programe časť údajov člena spracovávať v obmedzenom rozsahu aj naďalej na iné účely, ak mu to prikazuje, resp. umožňuje zákon (napr. predpisy o archivácii) alebo je to potrebné na ochranu práv SLOVENKA-Silver (napr. preukázanie splnenia zákonných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ochrana práv v prípadnom spore a pod.). Prihlášku preto archivujeme po dobu 3 rokov od skončenia členstva Dotknutej osoby vo Vernostnom programe. Taktiež po túto dobu archivujeme záznamy o uplatnení práv dotknutých osôb v zmysle GDPR. a o spôsobe ich vybavenia za účelom preukázania splnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov. Po uplynutí 3 rokov od ukončenia členstva Registračný formulár zlikvidujeme. Účtovné a iné doklady vzniknuté v súvislosti s nákupmi a poskytovaním zliav počas členstva vo Vernostnom programe obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je SLOVENKA – Silver povinná uchovávať 10 rokov od vystavenia dokladov. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol nákup uskutočnený. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 


Práva dotknutých osôb

a) právo odvolať poskytnutý súhlas
b) právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
c) právo na opravu
d) právo na obmedzenie spracúvania 
e) právo na prenosnosť osobných údajov 
f) právo na výmaz
g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
h) právo podať sťažnosť na Úrad
i) právo nechať sa zastúpiť

 

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Obsah Zásad ochrany osobných údajov sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na dotknuté osoby, ktoré sa stali členmi Vernostného programu SLOVENKA pred 25.5.2018.

 

Záverečné ustanovenia

Vernostné karty vydané podľa všeobecných podmienok platných do 24.5.2018 (vrátane) sa považujú za karty
vydané podľa týchto Všeobecných podmienok.  

Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany 
prevádzkovateľa, pričom o takejto zmene sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať svojich zákazníkov 
minimálne 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajniach SLOVENKA alebo zverejnením na stránke 
prevádzkovateľa www.slovenkabb.sk.  
 

Zrušujú sa Všeobecné podmienky Vernostného programu SLOVENKA účinné od 28.03.2021.


Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.