Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„100 rokov Slovenka“ 2021

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže vo formáte PDF

 

 

Čl. I

Organizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže

 

 1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „100 rokov Slovenka“ (ďalej ako „Súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO 36 732 524, IČ DPH SK2022317484 (ďalej ako „Organizátor“).

 

 1. Účastníci spotrebiteľskej súťaže sa zaväzujú rešpektovať platné pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej ako „pravidlá spotrebiteľskej súťaže“).

 

 1. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke https://www.slovenkabb.sk/ a sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v spotrebiteľskej súťaži počas celého obdobia trvania spotrebiteľskej súťaže.

 

 1. Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nevzťahujú podmienky tohto zákona. Organizátor vydáva tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže.

 

 

Čl. II

Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže

 

 1. Spotrebiteľská súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky.

 

 1. Spotrebiteľská súťaž prebieha v termíne od 1.11.2021 (0.00.00 hod. SEČ) do 24.12.2021  (23.59.59 hod. SEČ).

 

 1. Po uplynutí doby trvania spotrebiteľskej súťaže sa všetky propagačné materiály vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži, stávajú neplatnými a Organizátor spotrebiteľskej súťaže nebude zodpovedný a nebudú mu vyplývať žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa k spotrebiteľskej súťaži.

 

 1. Organizátor spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach, týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž alebo jej podmienky/pravidlá.

 

 

Čl. III

Účasť na súťaži

 1. Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

 

 1. Spotrebiteľskej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti SLOVENKA-Silver s.r.o. a ich rodinní príslušníci.

 

 1. Do spotrebiteľskej súťaže je možné sa zapojiť splnením 2 podmienok.

 

 1. Podmienka č.1 - uskutočniť nákup v termíne súťaže od 1.11.2021 (0.00.00 hod. SEČ) do 24.12.2021  (23.59.59 hod. SEČ)., v sieti predajní SLOVENKA-Silver s. r. o. alebo prostredníctvom internetového obchodu www.slovenkabb.sk

 

 1. Podmienka č.2 – v uvedenom dátume konania súťaže byť členom vernostného programu SLOVENKA-Silver s. r. o..

 

 1. Členom vernostného programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá v sieti kamenných podnikových predajní SLOVENKA na Slovensku alebo prostredníctvom internetového obchodu www.slovenkabb.sk uskutoční jednorazový počiatočný nákup v minimálnej hodnote 100 EUR. 

 

 1. Podmienkou pre vstup do programu je v prípade kamenných predajní tiež vyplnenie Registračného formulára priamo v predajni, minimálne v rozsahu povinných a podpisom s uvedením dátumu.

 

 1. V prípade vytvorenia objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.slovenkabb.sk, bude užívateľovi ponúknutá možnosť vstupu do vernostného program, za predpokladu, že vytvoril objednávku v minimálnej hodnote 100 EUR.
    

  Podrobnosti vernostného programu sú zverejnené na adrese: https://www.slovenkabb.sk/o-vyrobkoch/vernostny-program/.

 

 

Čl. IV

Výhry v spotrebiteľskej súťaži

 

 1. Týždenné výhry, ktoré je možné získať od 1 uskutočneného nákupu:

Každý týždeň 10x: darčeková poukážka vo výške 30€ (spolu 50ks darčekových poukážok), termíny žrebovaní:

22.11.2021 – z nákupov evidovaných v období od 1.11. do 7.11.2021

29.11.2021 – z nákupov evidovaných v období od 8.11. do 14.11.2021

6.12.2021 – z nákupov evidovaných v období od 15.11. do 21.11.2021

13.12.2021 – z nákupov evidovaných v období od 22.11. do 28.11.2021

20.12.2021 – z nákupov evidovaných v období od 29.11. do 5.12.2021

 

 1. Hlavné výhry

1.11.– 24.12.2021 – spolu v hodnote 10000 EUR

 1. 10ks Práčka bielizne
 2. 15ks Parný generátor
 3. 25ks Naparovacia žehlička

 

Termín žrebovania: 20.1.2022 – z registrácii do súťaže v období od 1.11. do 24.12.2021

 

 1. Žrebovanie výhier bude realizované prostredníctvom Organizátora.

 

 1. V prípade, ak nebude možné telefonicky alebo e-mailom zastihnúť výhercu v lehote do

5 dní odo dňa prvého telefonického či mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.

 

 1. V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú oslovení náhradní výhercovia.

 

 1. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie,

zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

 1. Organizátor  nezodpovedá za prípadné vady výhier, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Organizátor neposkytuje záruku na výhry, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu nepreplácajú v peniazoch.
 2. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora spotrebiteľskej súťaže konečným rozhodnutím.

Čl. V

Žrebovanie výhier

 

 1. Žrebovanie hlavných výhier podľa čl. IV bod 2. prebehne dňa 20. 1. 2022 náhodným žrebovaním. Žrebovanie hlavných výhier prebehne iba spomedzi evidovaných nákupov. Súbežne so žrebovaním výhercov prebehne aj žrebovanie náhradníkov. Žrebovať sa bude za prítomnosti poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora.

 

 1. Do žrebovania o výhry budú zaradené všetky evidované registrácie, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a boli vykonané v rámci riadneho termínu trvania súťaže.
 2. Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať viacero druhov hlavných výhier uvedených v čl. IV bod 2, avšak vždy len jeden kus. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.

 

 1. Každý účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať iba jednu výhru uvedenú v čl. IV bod 1 v rámci jedného týždenného žrebovania. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu výhercu.

 

 1. Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.slovenkabb.sk najneskôr  22.1.2022.
 2. Organizátor uverejní krstné meno, prvé písmeno priezviska a obec výhercu. Výhry budú doručené výhercom doporučene alebo osobne najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. V zmysle ustanovenia §-u 845 Občianskeho zákonníka cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

 

Čl. VI

Dane a ostatné povinnosti

 

 1. Organizátor upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry nie sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené. Daňové a odvodové povinností je povinný v zmysle platných predpisov vysporiadať výherca.

 

 1. Organizátor je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi.

 

 1. V zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom registrácie spotrebiteľa do súťaže, vyhodnotenia a doručenia výhry výhercovi. Poskytnuté osobné údaje výhercov budú uchovávané počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 1. Zákazníci SLOVENKA-Silver,s.r.o. budú oboznámení o konaní spotrebiteľskej súťaže v reklamných a propagačných materiáloch organizátora, ako aj prostredníctvom médií, a to podľa uváženia organizátora. V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže a výklad organizátora.

 

 1. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.slovenkabb.sk .

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 1. 11. 2021