SLOVENKA-Silver, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu a webovej stránky si vážime Vaše súkromie a dbáme o ochranu Vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri našej činnosti v súvislosti s prevádzkou webovej stránky a zabezpečovaním a vybavovaním Vašich objednávok v eshope zhromažďujeme, ako ich používame a ako ich chránime.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne pre spracovanie Vašich objednávok a pre naše interné účely, pre zlepšenie našej činnosti a našich služieb zákazníkom. Po oboznámení sa s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a v prípade, že nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracovávané Vaše osobné údaje podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ eshopu a webstránky

SLOVENKA-Silver, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 36 732 524
IČ DPH: SK2022317484
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka: 12601/S.

Ako chránime Vaše osobné údaje

Prenos dát pomocou SSL

Sme si vedomí toho, že je pre Vás zabezpečenie dát pri nakupovaní a používaní našej webstránky a teda aj eshopu veľmi dôležité a preto sú Vaše osobné údaje z formulárov pomocou takzvanej SSL techniky (Secure Socket Layer – na základe použitého prehliadača) odovzdané zašifrovane. Tak budú dáta chránené pred neoprávneným prístupom. Bezpečné pripojenie môžete spoznať na základe týchto charakteristík:

- zobrazená adresa začíná s "https://..." namiesto s http://...
- vo Vašom prehliadači sa ukazuje pri webovej adrese zatvorený visiaci zámok.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a rovnako tak aj naši partneri.

Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na ochranaudajov@slovenkabb.sk alebo písomne.

Ako chránime Vaše osobné údaje

  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar ponúkaný našou spoločnosťou,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar ponúkaný našou spoločnosťou,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

Osobné údaje, ktoré zbierame

Prenos dát pomocou SSL

a) údaje, ktoré získavame pri nákupe bez registrácie
meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (ak je odlišná od fakturačnej adresy), telefónne číslo, emailová adresa, informácie o Vašich nákupoch (čo ste kúpili a ako ste zaplatili),

b) údaje, ktoré získavame pri nákupe s registráciou
meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (ak je odlišná od fakturačnej adresy), telefónne číslo, emailová adresa, informácie o Vašich nákupoch (čo ste kúpili a ako ste zaplatili), Vaše prihlasovacie údaje (meno),

c) údaje, ktoré získavame pri registrácii pre odber newslettera
Vašu emailovú adresu získavame na základe Vašej požiadavky a súhlasu na odber informácii o novinkách a akciách formou newslettera,

d) údaje, ktoré získavame pri prehliadaní webovej stránky našej spoločnosti
Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti, o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení do eshopu). Informácie o cookies a o podrobnostiach nájdete v Zásadách používania našej webstránky, kde sa dozviete aj o možnostiach ich vypnutia.

Účel, právny základ spracovávania osobných údajov

a) plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou – v prípade objednania tovaru bez registrácie alebo s registráciou, vybavenie objednávky, doručenie objednaného tovaru,

b) súhlas dotknutej osoby – v prípade registrácie v eshope a v prípade súhlasu so zasielaním newslettera. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovávania údajov pred jeho odvolaním,

c) oprávnený záujem – v prípade riešenia Vašich sťažností, plnenie našich povinností voči Vám ako zákazníkom, v prípade reklamácií či iných práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti. Vaše osobné údaje využívame aj na spravovanie našej webovej stránky, kde využívame súbory cookies a ďalšie technológie, aby sme umožnili využívanie našej webstránky a stránky eshopu. Informácie o cookies a o podrobnostiach nájdete v Zásadách používania našej webstránky, kde sa dozviete aj o možnostiach ich vypnutia.

d) plnenie našich zákonných povinností – uchovávanie údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

V prípade, že sa prihlásite na odber newslettera, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách či iných akciách spracovávame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracovávaním.

Pred Vašim prihlásením na odber newslettera nám musíte dať súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov na tento účel a v prípade, že máte menej ako 16 rokov, musí tento súhlas udeliť Váš zákonný zástupca. Vekové obmedzenie a súhlas zákonného zástupcu je potrebný aj v prípade registrácie v našom eshope. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettera máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať a to kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newsletterom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

- technologické služby (napr. technická podpora IT zariadení, webhosting),
- doručovateľské a kuriérske služby

a) ak to od nás požadujete
Vaše údaje sprístupníme tretím stranám v prípade vybavovania vašej objednávky podľa služby, ktorú ste si zvolili v objednávke. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel Sa, vložka č.803/S

Slovak Parcel Servis s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, vložka č.3215/B

Expres one s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, vložka č.4376/B

b) v prípadoch externého spracovania
Pri uchovávaní údajov zákazníkov eshopu spolupracujeme s dodávateľmi technických a technologických služieb, ktorí pre nás uchovávajú Vaše údaje na základe našich pokynov a v súlade s týmito Zásadami. Pri svojej činnosti dodržiavajú potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje dostatočne chránené. Takými partnermi v súčasnosti sú:

AN systems.sk, s.r.o.
Požiarna 1048/4
020 01 Púchov
IČO: 45250588
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčí, Oddiel: Sro, vložka č.22181/R

SmartBase s. r. o.
Zimná 14181/2
974 05 Banská Bystrica
Slovakia
IČO: 47348071
vedený v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24668/S

c) právne dôvody a predchádzanie škodám
Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

d) analytické a reklamné služby
Pracujeme aj s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Vďaka nim vieme, ako zákazníci reagujú na našu reklamu a ako zákazníci navštevujú našu webstránku. Rovnako prostredníctvom týchto partnerov máte ako zákazníci možnosť reagovať na naše informácie na webstránke (napr. plug-in sociálnej siete Facebook). Viac informácií o týchto službách a možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v časti Zásady používania našej webstránky.

Poskytnutie osobných údajov

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť nám osobné údaje, ale niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom eshopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar ponúkaný našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na jej plnenie zmluvy.

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje kupujúcich nie sú poskytované do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašou registráciou v eshope uchovávame pokiaľ Váš účet nezrušíte. V prípade, že ste vytvorili objednávku bez registrácie, uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky v systéme eshopu počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 5 (päť) rokov od jej odoslania.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania newslettera na Vašu e-mailovú adresu, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je SLOVENKA – Silver povinná uchovávať 10 (desať) rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností napr. nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Práva dotknutej osoby

a) právo na prístup k informáciám
Na základe žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov máte právo vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov,

b) právo na opravu osobných údajov
Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracovávania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) právo na výmaz osobných údajov (zabudnutie)
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch, ak sa neuplatňujú zákonné výnimky:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie,
- ak sa Vaše osobné údaje spracovávali nezákonne, - namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, spracovávaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu.

Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak zrušíte registráciu, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu registrácie do 10 dní.

d) právo na obmedzenie spracovávaniu osobných údajov
- ak sa domnievate, že o Vás spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
- spracovávanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovávania,
- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovávania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
- v prípade ak namietate spracovávanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracovávanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

e) právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak: - je spracovávanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve; - ak sa spracovávanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov
- máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom založenom na našom oprávnenom záujme,
- máte tiež právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracovávajú na účely priameho marketingu s výnimkou prípadov, keď je spracovávanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
- ak sa osobné údaje spracovávajú par. na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracovávanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovávaní Vašich osobných údajov alebo je ich spracovávanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Vaše práva si môžete uplatniť kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Zásadách zaslaním emailu alebo písomne. Vo Vašej žiadosti uveďte meno, priezvisko, emailovú adresu alebo kontaktnú poštovú adresu. Tieto údaje sú potrebné pre overenie Vašej totožnosti, aby nedošlo k poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe.

Vaše práva si môžete uplatniť tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
tel.: + 421 2 32 31 32 14,
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo doplniť, pričom zmena alebo doplnenie sa bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.