Vernostný program
Vernostný program

Vernostný program

Vážení zákazníci, 

 

maloobchodná sieť predajní SLOVENKA pripravila od 1. októbra 2016 vo svojich kamenných
obchodoch - s výnimkou predajní
SILVER KIDS a SILVER HOME, predajne v Rožňave a ambulantného
predaja, pre všetkých verných zákazníkov možnosť nakupovať výhodne prostredníctvom
Vernostného programu.                                                                                                                         

Ako na to?

Po splnení podmienok pre vstup do nášho vernostného programu vyplníte údaje v Registračnom formulári 
v jednej z našich predajní a dáme Vám vernostnú kartu, na ktorej budete kumulovať svoje nákupy a ktorá
Vás bude oprávňovať k nákupom tovaru so zľavami.
 
  

Všeobecné pravidlá Vernostného programu SLOVENKA 

Všetky ďalej uvedené podmienky a výhody sa vzťahujú iba k podnikovým maloobchodným predajniam
SLOVENKA, spoločnosti SLOVENKA – Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.
 

Členom vernostného programu a držiteľom karty sa môže stať len fyzická osoba, ktorá splní všetky
podmienky pre vstup do Vernostného programu SLOVENKA a súhlasí so všetkými pravidlami programu.
Zákazník sa stáva členom klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadruje svojím podpisom
v Registračnom formulári. 
Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta.
Členstvo je bezplatné. 

Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba. 


Vznik členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA

Členom vernostného programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov
s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá v sieti kamenných podnikových predajní SLOVENKA 
na Slovensku uskutoční jednorazový počiatočný nákup v minimálnej hodnote 100 EUR.
Podmienkou pre vstup do programu je tiež vyplnenie Registračného formulára
priamo v predajni.
Po jeho vyplnení získa zákazník priamo na mieste vernostnú kartu SLOVENKA, na ktorú sú mu kumulované
všetky ďalšie nákupy pre získanie výhod v sieti kamenných podnikových predajní SLOVENKA.

Členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
Spoločnosť SLOVENKA - Silver, s.r.o. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených 
vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu SLOVENKA alebo ich časť, 
poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

Napriek tomu, že Vernostný program SLOVENKA má dlhodobý charakter, spoločnosť SLOVENKA - Silver, s.r.o.
si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu.
Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne
Vernostné  karty SLOVENKA a nebudú pripisované ani
uplatňované žiadne body.
 


Vernostná karta SLOVENKA
 

Bez predloženia karty pri ďalších nákupoch nie je možné zľavu poskytnúť a body nie je možné
načítať dodatočne.

V prípade straty karty a vydania novej karty je stav zákazníkovho konta z pôvodnej karty prevedený
na novo vydanú kartu bez zmeny výšky poskytovanej zľavy.

V prípade zničenia, straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne
oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej karty
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@slovenkabb.sk.

Nová vernostná karta bude zaslaná čo možno najskôr na adresu držiteľa alebo na vybratú predajňu. 

Kartu nie je možné uplatniť pri nákupe darčekových poukážok a ani pri platbe darčekovými poukážkami. 

Vernostnú kartu je možné použiť iba spôsobom, ktorý upravujú Všeobecné obchodné podmienky. 

Vernostná karta stratí platnosť v prípade, ak jej držiteľ písomne odvolá svoj súhlas udelený v registračnom
formulári Vernostného programu SLOVENKA, čím zároveň aj zaniká jeho členstvo vo Vernostnom
programe SLOVENKA. V takomto prípade nebude držiteľovi karty poskytnutá žiadna náhrada.


Benefity Vernostného programu SLOVENKA
 

Po splnení podmienok pre získanie členstva vo vernostnom programe sú zákazníkovi pripisované
na jeho účet všetky nákupy v sieti našich kamenných podnikových predajní.

Zákazník automaticky získava zľavy z každého trvalo uskutočneného nákupu pri dosiahnutí ich
celkovej hodnoty v súlade s nižšie uvedenými podmienkami:   
 

     I.     Základné členstvo                     100 – 400               5%

     II.    Strieborné členstvo                   401 - 700                7%

     III.   Zlaté členstvo                            od 701                 10%
 

Aktuálna suma nákupov a výška prislúchajúcej zľavy budú uvedené od druhého nákupu na doklade
z pokladne, zároveň si tieto údaje budú môcť zákazníci overiť v každej firemnej predajni
(po predložení karty) alebo emailom na info@slovenkabb.sk

V prípade otázok má člen vernostného programu k dispozícii emailovú adresu
info@slovenkabb.sk
alebo korešpondenčnú adresu SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 
974 05 Banská Bystrica.


Výhody členstva v programe:

• uplatňovanie celkovej zľavy z nákupu z tovaru, ktorý nie je v akcii alebo v zľave;

• informácie o akciách, novinkách a aktivitách pre členov vernostného programu e-mailom, poštou alebo sms;

• príležitostné bonusy pre členov programu. 

 

Ukončenie a zánik členstva vo Vernostnom programe SLOVENKA 

Člen vernostného programu môže členstvo kedykoľvek zrušiť na základe písomnej žiadosti, resp. odvolaním
súhlasu so spracovávaním osobných údajov udeleným v registračnom formulári. Ukončením členstva sú
zároveň zrušené všetky výhody člena vernostného programu. Rovnako zanikne aj platnosť vernostnej
karty SLOVENKA. 


Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a Vyhlášky č. 164/2013 Z.z.
 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( hlavne § 10 ods. 3, § 11, § 15 ) vyplnením
a podpísaním registračného formulára dáva zákazník súhlas, aby spoločnosť SLOVENKA - Silver, s.r.o.,
so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 732 524 (ďalej len SLOVENKA - Silver)
ako správca údajov evidovala a spracovávala jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári.      

(titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, kontaktné telefónne číslo,
kontaktná e-mailová adresa a dátum narodenia) v súlade s uvedeným zákonom na účely realizácie
Vernostného programu SLOVENKA. Spoločnosť SLOVENKA – Silver je oprávnená spracovávať osobné údaje
uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných členov Vernostného programu SLOVENKA
počas celého obdobia registrácie a to na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov,
evidovania nákupov a následného poskytovania zliav a príležitostných bonusov, informovania členov o akciách
a novinkách a na rôzne marketingové účely, vedenia účtovných a iných dokladov spojených s nákupmi
v predajniach spoločnosti.
 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením a podpísaním registračného
formulára dáva zákazník zároveň súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch
a ďalších aktivitách spoločnosti SLOVENKA – Silver elektronickou alebo písomnou poštou. Každý registrovaný
člen má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov pre účely priameho marketingu (zasielanie rôznych
informácií) písomne - emailom na
info@slovenkabb.sk  alebo poštou na adrese SLOVENKA-Silver, s.r.o.,
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica.
Odvolaním  tohto súhlasu sa nekončí členstvo vo Vernostnom programe SLOVENKA.
 

Každý člen Vernostného programu SLOVENKA je v prípade zmeny jeho osobných údajov, predovšetkým
však korešpondenčnej adresy, povinný informovať o tejto zmene spoločnosť SLOVENKA – Silver emailom
na
info@slovenkabb.sk.  Spoločnosť SLOVENKA - Silver neručí za doručenie zásielky Slovenskou poštou
a za škody vyplývajúce z tejto skutočnosti a taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením
zmeny osobných údajov.
 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a registrovaný člen vernostného programu môže kedykoľvek
požiadať o zrušenie registrácie a tým členstva vo vernostnom programe písomne na adrese
SLOVENKA-Silver, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica alebo emailom na info@slovenkabb.sk.
Po zrušení členstva a registrácie vo vernostnom programe firmy  SLOVENKA – Silver a po ukončení účelu
spracovania budú osobné údaje členov bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady vzniknuté v súvislosti s nákupmi a poskytovaním zliav počas členstva vo vernostnom
programe obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je SLOVENKA – Silver
povinná uchovávať 10 rokov od vystavenia dokladov. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku,
v ktorom bol nákup uskutočnený. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 

Registrovaní členovia vernostného programu berú na vedomie, že osobné údaje, ktoré sú uvedené v Registračnom
formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov
a vykonania auditu (napr. f. A3 Soft s.r.o. - poskytovateľ IT služieb, doručovacie spoločnosti Slovenská pošta,
Slovak Parcel Service, s.r.o. a iné).
 

Členovia berú na vedomie, že ich práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutých osôb upravuje § 28
a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej
žiadosti od SLOVENKA - Silver vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných
spoločnosťou.
 

Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.
 

Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany
prevádzkovateľa, pričom o takejto zmene sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať svojich zákazníkov
minimálne 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajniach SLOVENKA alebo zverejnením na stránke
prevádzkovateľa www.slovenkabb.sk.
  
 

Tieto podmienky a pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 31.08.2016

vernostna karta    vernostna karta